top of page

KYOCERA Fineceramics Nordics AB

KYOCERA KERAMISKA SENSORKOMPONENTER FÖR TILLFÖRLITLIG MÄTNING I KRÄVANDE APPLIKATIONER


Kyocera Fineceramics tillverkar högpresterande keramiska produkter för applikationer med komplexa och anspråksfulla kravprofiler. Ett intressant och permanent växande område är sensorteknologi där användandet av keramiska sensorkomponenter allt oftare krävs p.g.a. omgivande miljö och applikationsparamterar. Som exempel kan nämnas


Mikrovågs- och radarsensorer för beröringsfri mätning: Användningsområdena för Kyocera Fineceramics keramiska produkter i sensorsystem för t.ex. materialanalys eller som fönster och antenner i nivåmätningsutrustning ökar konstant. P.g.a. sina optiska egenskaper och den stabila dielektricitetskonstanten, kan mikrovågorna fokuseras bättre med Kyocera’s aluminiumoxidmaterial AL23 och AL23hf jämfört med andra material som t.ex. glas eller plast. I och med detta blir även mycket mindre komponenter realiserbara.


Kapacitiva nivåmätningsinstrument och anläggningar: Keramiska sensordetaljer och sensorringar i materialen F99,7 (Al2O3) och FZM (ZrO2), delvis metalliserade och sammanlödda, för kapacitiv mätning av omgivande media har utvecklats till mycket intressanta och framgångsrika applikationer. Dessa s.k. flerfasinstrument används i tryckområden upp till < 1000 bar inom offshore och subsea industrin och möjliggör därmed mätning av halten av olika substanser i flytande och gasformiga media.


Keramiska flödesmätare / liners: med in-sintrade platinaelektroder för magnetisk induktiva flödesmätare (MID) har utvecklats genom ett nära samarbete mellan Kyocera Fineceramics och instrumenttillverkaren. Dessa produkter kännetecknas av precisa mätresultat och hög tillförlitlighet t.ex. i anläggningar för fyllning och dosering av kemiska vätskor, livsmedel och läkemedel samt inom Olja & Gas industrin.


Trycksensorer: Mätceller i Kyocera Fineceramics’ aluminiumoxidmaterial F99,7 för trycksensorer och tryckgivare används idag i temperaturområden från -50 till +150°C och vid tryck upp till flera 100 bar (beroende på utförande). Membranen kan tillverkas med en tjocklek på 0,2 mm och med en diameter på upp till 80 mm. För fogning av det runda keramiska membranet och den keramiska bärkroppen används glaslödning eller aktivlödning. Materialet för elektroden är kundspecifikt och väljs efter kundernas önskemål. Mätcellerna används med stor framgång i kemisk industri, inom livsmedel- och farmaceutisk industri, petrokemi samt inom flyg- och rymdteknologi.


Syremätsonder: P.g.a. sin speciella struktur är zirkoniumoxid FZY ett utmärkt material för mätning av syrehalten i gaser, smältor samt för styrning av förbrännings-, uppkolnings- och glassmältprocesser. Dessa givare har också en viktig funktion vid mätning av syrehalten i livsmedelsproduktion och förpackningsprocesser av livsmedel.


De keramiska materialen som används i sensorapplikationer kännetecknas av:

  • Låg hysteres på matsignalen med toleranser i områden på 0,05 %, vilket resulterar i hög reproducerbarhet av mätresultatet

  • Hög tryck- och temperaturbeständighet

  • Mycket god formstabilitet

  • Hög beständighet mot korrosiva, abrasiva och erosiva angrepp

  • Kyocera’s keramiska material är kvalificerade enligt FDA - Food & Drug Administration samt USP Class VI

  • Med keramiska sensorkomponenter kan mindre sensorer byggas

Genom ständig vidareutveckling av material och produkter i nära samarbete med sina kunder uppnår

KYOCERA Fineceramics optimala och tillförlitliga produktlösningar.


Produkterna tillverkas av KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH, Mannheim smt KYOCERA Fineceramics, Japan som har över 60 års erfarenhet av produktion och utveckling av högpresterande tekniska keramer. KYOCERA Fineceramics Nordics AB ansvarar för försäljning, marknadsföring och teknisk rådgivning i norra Europa

För mer information kontakta:

KYOCERA Fineceramics Nordics AB

Stormbyvägen 6,

SE-163 55 Spånga

Telefon: +46 (0)8 44 66 910

E-Mail: cornelia.f.sundberg@kyocera-solutions.se

www.kyocera-solutions.seComments


bottom of page